Zoom Logo

The Write Time
Sasha
05:01
Hi Kathy. You've frozen on screen
Jenn
05:14
Kathy You are frozen