Zoom Video Communications, Inc., và các công ty con, công ty liên kết và công ty mẹ của chúng tôi (gọi chung là “Zoom”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) cam kết sẽ liên tục cải thiện cách chúng tôi truyền đạt các quy tắc thực hành quyền riêng tư của mình.  “Tuyên bố quyền riêng tư dành cho học sinh mẫu giáo đến lớp 12/các trường tiểu học và trung học cơ sở” (hay còn gọi là “Tuyên bố quyền riêng tư dành cho học sinh mẫu giáo đến lớp 12”) giải thích cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của Người dùng là học sinh (như được định nghĩa dưới đây) của Tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 (như được định nghĩa dưới đây), những người dưới 18 tuổi.  Tuyên bố cũng phản ánh sự tuân thủ của Zoom đối với các yêu cầu áp dụng của Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ trong môi trường trực tuyến (“COPPA”), Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California (“CCPA”), Đạo luật về quyền riêng tư và quyền giáo dục gia đình (“FERPA”), Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân của học sinh California trong môi trường trực tuyến (“SOPIPA”), Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (“GDPR”) và các luật áp dụng khác. 

Đối với mục đích của Tuyên bố quyền riêng tư dành cho học sinh mẫu giáo đến lớp 12 này, thông tin cá nhân (hay còn gọi là “dữ liệu cá nhân”) có nghĩa là thông tin liên quan đến một cá nhân có thể xác định danh tính hoặc nhận dạng.  Vui lòng tham khảo phần Nhật ký thay đổi để xem lại chi tiết về các thay đổi đối với Tuyên bố quyền riêng tư dành cho học sinh mẫu giáo đến lớp 12. 

Một số Tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 có thể được tạo theo hợp đồng giữa Zoom và Trường học đăng ký bao gồm phụ lục xử lý dữ liệu hoặc các điều khoản cụ thể khác điều chỉnh thông tin cá nhân của Người dùng là học sinh.  Trong phạm vi có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các hợp đồng đó và các điều khoản của Tuyên bố quyền riêng tư dành cho học sinh mẫu giáo đến lớp 12 này, các điều khoản trong hợp đồng của chúng tôi với Trường học đăng ký sẽ được ưu tiên sử dụng. 

Định nghĩa

 • Trường học đăng ký nghĩa là trường tiểu học, trường trung học cơ sở, học khu hoặc hệ thống trường học chịu trách nhiệm kiểm soát tất cả các Tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 trong miền áp dụng cho trường, học khu hoặc hệ thống đó.
 • Quản trị viên tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 nghĩa là nhân viên kỹ thuật hoặc quản trị do Trường học đăng ký chỉ định có quyền sử dụng Tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 được Zoom cung cấp cho Trường học đăng ký nhằm mục đích quản lý Dịch vụ và đáp ứng các yêu cầu truy cập thông tin cá nhân của Người dùng là học sinh từ phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của Người dùng là học sinh.
 • Người dùng tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 nghĩa là giáo viên, hiệu trưởng và các nhà giáo dục và nhân viên khác trong trường được Trường học đăng ký ủy quyền sử dụng Tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 của mình cho mục đích giáo dục, bao gồm để tạo điều kiện cho các cuộc họp với Người dùng là học sinh.
 • Người dùng là học sinh nghĩa là học sinh mà Trường học đăng ký cho phép sử dụng Dịch vụ dưới sự giám sát của Người dùng tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12.

Tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12

Trường học đăng ký có thể sử dụng nền tảng truyền thông qua video của Zoom, bằng cách thiết lập Tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 cho Người dùng tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 của họ.  Người dùng tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 có thể tạo Tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 với tư cách là đại diện được ủy quyền của Trường học đăng ký nhưng chỉ nên sử dụng Dịch vụ của Zoom với sự cho phép của trường, học khu hoặc hệ thống trường học (Trường học đăng ký). 

Zoom khuyến khích Người dùng tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 cung cấp thông tin cuộc họp và mật khẩu cuộc họp một cách an toàn và bảo mật cho Người dùng là học sinh để đảm bảo Trường học đăng ký có thể giám sát và kiểm soát trải nghiệm cuộc họp của Người dùng là học sinh.  Bạn có thể tìm thấy thông tin bổ sung về các quy tắc thực hành tốt nhất để bảo đảm các cuộc họp trong “Hướng dẫn toàn diện về giáo dục thông qua Zoom.”

Người dùng là học sinh

Người dùng là học sinh không được phép tạo Tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 nhưng có thể sử dụng Dịch vụ khi được mời tham gia cuộc họp do Người dùng tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 chủ trì.  Mặc dù Zoom cấm trẻ em và thanh thiếu niên dưới 16 tuổi tạo tài khoản Zoom (và sử dụng màn hình tuổi trực tuyến để hỗ trợ hạn chế này), nhưng Người dùng là học sinh, ngay cả khi dưới 13 tuổi, vẫn có thể tham gia cuộc họp do Người dùng tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 chủ trì. Trường học đăng ký có trách nhiệm xin chấp thuận cần thiết từ phía phụ huynh để Người dùng là học sinh sử dụng Dịch vụ theo Tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 của họ, kể cả trẻ em dưới 13 tuổi.

 

Vai trò của các bên

Trường học đăng ký

Trường học đăng ký là Chủ tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12.  Đối với mục đích của FERPA, mỗi Người dùng tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 là một “cán bộ nhà trường” của Trường học đăng ký.  Trường học đăng ký là bên ra quyết định xác định cách xử lý thông tin cá nhân liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ của Zoom, trong Tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12. Trường học đăng ký quyết định xem có nên chủ trì cuộc họp Zoom hay không và lý do chủ trì cũng như loại tính năng sẽ sử dụng.  Ví dụ: tùy thuộc vào cách Trường học đăng ký đã định cấu hình Tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 của mình, Người dùng tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 có thể ghi lại cuộc họp. Do đó, Trường học đăng ký có trách nhiệm xin chấp thuận cần thiết từ những người tham gia cuộc họp.  (Các tính năng của Zoom cung cấp tín hiệu hình ảnh và âm thanh được thiết kế để giúp người chủ trì cảnh báo người tham gia cuộc họp về việc đang ghi lại.)  Người dùng tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 có thể chọn lưu trữ bản ghi cuộc họp trên thiết bị lưu trữ cục bộ của Người dùng tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 hoặc trong đám mây của Zoom.   

 

Khi Người dùng là học sinh sử dụng Dịch vụ của Zoom thông qua Trường học đăng ký, việc xử lý thông tin cá nhân của Người dùng là học sinh mà Trường học đăng ký áp dụng được Trường học đăng ký xác định và quản lý theo chính sách quyền riêng tư của họ.  Nếu phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của Người dùng là học sinh có thắc mắc về cách thức và lý do thu thập thông tin cá nhân của Người dùng là học sinh, cơ sở pháp lý để xử lý hoặc yêu cầu truy cập, phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp nên tham khảo chính sách quyền riêng tư của Trường học đăng ký và gửi mọi thắc mắc tới Quản trị viên tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 hoặc Người dùng tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12

Zoom

Zoom cung cấp nền tảng truyền thông qua video cho Người dùng tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 thay mặt và theo hướng của Trường học đăng ký.  Đối với mục đích của FERPA, Zoom được coi là một “cán bộ nhà trường” và có thể nhận thông tin cá nhân của Người dùng là học sinh thông qua các thỏa thuận hợp đồng của mình vì Zoom đang thực hiện dịch vụ đem đến thêm “lợi ích giáo dục hợp pháp”, tức là, cung cấp các dịch vụ giáo dục ở cơ sở từ xa).  Zoom lưu giữ thông tin cá nhân của Người dùng là học sinh thay mặt và theo hướng của Trường học đăng ký và không sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng là học sinh cho các mục đích khác trừ khi được luật pháp hiện hành cho phép, bao gồm FERPA và các thỏa thuận áp dụng với Trường học đăng ký.

Zoom chịu trách nhiệm làm theo chỉ dẫn của Trường học đăng ký.  Ví dụ: trong hướng dẫn của Trường học đăng ký, Zoom có thể cung cấp các báo cáo có chứa thông tin cá nhân liên quan đến Tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 và người dùng của tài khoản (bao gồm cả Người dùng là học sinh) cho Trường học đăng ký đó.  Vui lòng truy cập trang web Zoom and FERPA Compliance (Tuân thủ FERPA và Zoom) của chúng tôi để biết thêm thông tin. 

 

Công dân của khu vực kinh tế châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh nên xem lại Tuyên bố quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách Zoom giải quyết các quyền riêng tư tại Châu Âu.

 

Thông tin chúng tôi thu thập

Từ Người dùng tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12

Khi tạo Tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 theo hướng dẫn của Trường học đăng ký, Người dùng tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 phải cung cấp một số thông tin nhất định, chẳng hạn như:

 • Tên và họ của Người dùng tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12;
 • tên trường hoặc học khu;
 • chức danh công việc;
 • mật khẩu;
 • địa chỉ email do trường phát hành; và
 • thông tin về địa điểm trường học.

Từ Người dùng là học sinh

Tùy thuộc vào cách Trường học đăng ký định cấu hình Tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 của mình, Zoom có thể nhận thông tin cá nhân có trong “Nội dung của khách hàng.” Nội dung của khách hàng là bất kỳ dữ liệu nào mà Người dùng tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 tải lên nền tảng truyền thông của Zoom được kết nối với việc sử dụng Dịch vụ. 

Ví dụ: Trường học đăng ký có thể kích hoạt các tính năng cho phép người chủ trì hoặc đồng chủ trì cuộc họp ghi lại cuộc họp cục bộ hoặc vào đám mây của Zoom, cho phép Người dùng tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 hiển thị hoặc tải lên thông tin mà những người dùng khác của Tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 đó có thể nhìn thấy, cho phép người tham gia cuộc họp chia sẻ tệp, cho phép người chủ trì hoặc đồng chủ trì tạo bản chép lại cuộc họp hoặc cho phép người tham gia cuộc họp (bao gồm cả Người dùng là học sinh) giao tiếp trong cuộc họp qua trò chuyện và tạo nhật ký trò chuyện.

Nội dung của khách hàng đó có thể bao gồm thông tin cá nhân là một phần của “học bạ” trực tuyến, theo định nghĩa của FERPA. 

Zoom chỉ truy cập Nội dung của khách hàng theo yêu cầu được ghi lại của Trường học đăng ký hoặc nếu pháp luật yêu cầu.

Tự động

Zoom tự động thu thập một số thông tin cá nhân thông qua việc sử dụng Tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12, bao gồm:

 • Thông tin về việc sử dụng nền tảng Zoom, bao gồm loại và tần suất hành động được thực hiện, số lần đăng nhập hoặc vào cuộc họp, ngày và thời gian, thời lượng, số lượng, chất lượng, kết nối mạng, số liệu hiệu suất nền tảng khác và thông tin sử dụng tính năng, bao gồm cả việc sử dụng chia sẻ video và màn hình; và
 • Thông tin về thiết bị, mạng và kết nối internet của người dùng, như địa chỉ IP, địa chỉ MAC, ID thiết bị khác, loại thiết bị, loại và phiên bản hệ điều hành, loại máy ảnh, micrô và loa và phiên bản máy khách.

Sử dụng thông tin cá nhân

Zoom chỉ sử dụng thông tin cá nhân được thu thập từ và về Người dùng là học sinh để cung cấp chức năng của nền tảng Zoom, vận hành hoạt động kinh doanh (bao gồm nâng cao hoặc cải thiện Dịch vụ Zoom) và theo chỉ dẫn của Trường học đăng ký.  Đối với Người dùng là học sinh, điều này có nghĩa là:

 • Zoom không bao giờ bán thông tin cá nhân của Người dùng là học sinh
 • Zoom không sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng là học sinh để cung cấp quảng cáo theo hành vi.
 • Không có cookie quảng cáo hoặc phân tích của bên thứ ba trên các trang sản phẩm của Zoom.

Về cookie, Zoom công bố hai loại trang web: sản phẩm và tiếp thị.  Trang web sản phẩm cho phép Người dùng là học sinh nhấp vào siêu liên kết và tham gia cuộc họp Zoom.  Trang web sản phẩm của Zoom chỉ phục vụ cookie của bên thứ ba, là cookie cần thiết để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật.  Không có cookie quảng cáo hoặc phân tích trên các trang web sản phẩm của chúng tôi. 

Các trang web tiếp thị, ví dụ www.zoom.us, được thiết kế để khuyến khích việc bán gói đăng ký Zoom.  Những gói này hướng đến một đối tượng chung trên 16 tuổi.  Chúng tôi đã thiết kế trải nghiệm Người dùng là học sinh để Người dùng là học sinh không bao giờ cần truy cập vào các trang web tiếp thị của chúng tôi để sử dụng Dịch vụ theo Tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12.  Zoom cung cấp thêm thông tin về việc sử dụng cookie của bên thứ ba trên các trang web tiếp thị của mình trong chính sách cookie.

 

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Zoom trừ khi áp dụng một trong các trường hợp sau:

 • Có sự chấp thuận

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân ngoài Zoom khi chúng tôi có sự chấp thuận của Người dùng tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 (nếu có) và tuân thủ luật pháp hiện hành (bao gồm cả FERPA nếu có).

 • Có hoặc theo chỉ dẫn của Trường học đăng ký

Trường học đăng ký có quyền truy cập vào thông tin cá nhân (bao gồm thông tin Người dùng là học sinh) được kết nối với (các) Tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 của họ.  Trường học đăng ký cũng có thể chỉ đạo chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với người khác. 

 • Cung cấp dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ.  Các nhà cung cấp dịch vụ đó bị cấm sử dụng thông tin cá nhân vì bất kỳ lý do nào khác ngoài việc cung cấp các dịch vụ theo hợp đồng và tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật và quyền riêng tư thích hợp. 

 • Với những người tham gia cuộc họp khác  

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân được thu thập trong cuộc họp Zoom với những người tham gia khác trong cùng cuộc họp trong quá trình sử dụng Dịch vụ.  Ví dụ: bản ghi video và âm thanh, tin nhắn trò chuyện và nội dung khác được Người dùng là học sinh chia sẻ trong cuộc họp, có thể chứa thông tin cá nhân của Người dùng là học sinh, có thể được cung cấp cho tất cả những người tham gia khác trong cuộc họp đó, cũng như cho bất kỳ Người dùng tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 chủ trì hoặc đồng chủ trì cuộc họp đó và Quản trị viên tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12. 

 • Đối với một số giao dịch của công ty

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân trong đó, cho dù vì lý do kinh doanh hay chiến lược khác, Zoom quyết định bán, mua, hợp nhất hoặc tổ chức lại các doanh nghiệp của mình.  Trong các giao dịch như vậy, chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chuyển thông tin cá nhân cho người mua thực tế hoặc nhận thông tin cá nhân từ người bán.  Thông tin cá nhân của Người dùng là học sinh sẽ vẫn tuân theo Tuyên bố quyền riêng tư dành cho học sinh mẫu giáo đến lớp 12 này trừ khi được tổ chức kế nhiệm thay đổi.

 • Vì lý do pháp lý

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân bên ngoài Zoom nếu chúng tôi tin rằng việc truy cập, sử dụng, lưu giữ hoặc tiết lộ thông tin là cần thiết hợp lý để:

 • tuân thủ luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc các yêu cầu của chính phủ có thể thi hành được.
 • thực thi các quy định hiện hành của Điều khoản dịch vụChính sách sử dụng chấp nhận được, bao gồm cả điều tra các vi phạm tiềm ẩn.
 • phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.
 • bảo vệ chống lại tổn hại đến quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Zoom, người dùng của chúng tôi hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép, bao gồm việc giúp ngăn xảy ra mất mạng hoặc thương tích nghiêm trọng của bất kỳ ai.

Để biết thêm thông tin về dữ liệu chúng tôi tiết lộ nhằm đáp ứng yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan chính phủ khác, vui lòng xem Hướng dẫn cho yêu cầu của chính phủ.

Bên thứ ba

Zoom không chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba khác ngoài mô tả trong tài liệu này hoặc theo yêu cầu của pháp luật, ngoại trừ theo hướng dẫn và thay mặt cho Trường học đăng ký.

Bảo mật

Duy trì tính bí mật, bảo mật và tính toàn vẹn cho thông tin cá nhân của học sinh là ưu tiên hàng đầu.  Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp được thiết kế để giúp bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.  Nội dung của khách hàng được mã hóa chuyển tiếp giữa bất kỳ thiết bị nào chạy Zoom client và ở trạng thái nghỉ khi lưu trữ vĩnh viễn trong Zoom Cloud. Chúng tôi cũng đã thực hiện các bước để giảm thiểu rủi ro xảy ra tình trạng các cuộc họp bao gồm Người dùng là học sinh bị những người tham gia không được mời làm gián đoạn.  Các ví dụ bao gồm bật mật khẩu cuộc họp và phòng chờ ảo theo mặc định cho Tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 và định cấu hình cài đặt chia sẻ màn hình mặc định để hạn chế chia sẻ nội dung trong cuộc họp.  Để được hướng dẫn về cách bảo mật các lớp học ảo, vui lòng xem lại “Quy tắc thực hành tốt nhất để bảo mật lớp học của bạn” và “Cách để khách không mời không tham gia được vào sự kiện Zoom của bạn.”

Báo cáo người dùng

Tất cả các Tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 đều có tính năng Báo cáo người dùng được bật theo mặc định.  Tính năng Báo cáo người dùng khả dụng cho người chủ trì hoặc đồng chủ trì cuộc họp thông qua biểu tượng Security (Bảo mật) trên thanh tác vụ cuộc họp.  Nếu người tham gia không được chào đón tham gia cuộc họp, người chủ trì hoặc đồng chủ trì có thể chọn Báo cáo người dùng, tự động chụp ảnh màn hình của (những) người dùng được báo cáo và nội dung được chia sẻ của họ (nếu có) và tạo báo cáo.  Sau đó, tính năng này sẽ gửi báo cáo đến nhóm Tín nhiệm & an toàn của Zoom.  Thành viên của nhóm Tín nhiệm & an toàn sẽ xem lại báo cáo và điều tra (những) người dùng được báo cáo về việc vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.  Người dùng vi phạm được xác nhận sẽ chấm dứt tài khoản của họ và trong trường hợp thích hợp, chúng tôi sẽ thông báo cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan.

Lưu giữ dữ liệu

Zoom giữ lại thông tin cá nhân của Người dùng tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 và Người dùng là học sinh miễn là cần thiết để thực hiện các mục đích mà chúng tôi đã thu thập, bao gồm cả các mục đích đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo, để thiết lập hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý hoặc phục vụ mục đích phòng chống gian lận. 

Truy cập và xóa thông tin

Nếu Người dùng là học sinh hoặc phụ huynh của các em muốn yêu cầu truy cập, xem lại, từ chối thu thập thêm hoặc xóa thông tin cá nhân của Người dùng là học sinh, họ phải liên hệ với Trường học đăng ký kèm theo yêu cầu của mình.  Vì Zoom phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật theo hợp đồng liên quan đến dữ liệu của Người dùng là học sinh, nên chúng tôi không thể đáp ứng trực tiếp các yêu cầu của phụ huynh hoặc học sinh.  Trường học đăng ký có thể yêu cầu truy cập, xóa hoặc hạn chế thu thập hoặc sử dụng thêm thông tin cá nhân của Người dùng là học sinh gửi đến privacy@zoom.us.  Zoom cũng xóa thông tin liên quan đến Tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 khi nhận được yêu cầu xóa hợp lệ từ Trường học đăng ký hoặc tự động sau khi chấm dứt Tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12.  Người dùng tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 có thể xóa nội dung của họ

Người dùng tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 có thể truy cập hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của họ theo cách tương tự như được nêu trong Tuyên bố quyền riêng tư của chúng tôi. 

 

Quyền bổ sung của người dùng tại California và châu Âu

Nếu bạn là công dân của Tiểu bang California hoặc Người dùng Châu Âu, vui lòng tham khảo Tuyên bố quyền riêng tư và Tuyên bố quyền riêng tư California của chúng tôi để biết thêm thông tin về các quyền mà bạn có thể có và cách bạn có thể thực hiện các quyền đó

Giải thích các điều khoản xung đột

Tuyên bố quyền riêng tư dành cho học sinh mẫu giáo đến lớp 12 này cung cấp thông tin tóm tắt về việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến Tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12.  Tuyên bố phù hợp với Tuyên bố quyền riêng tư, cung cấp thêm các ví dụ và giải thích có thể hữu ích.  Khi có sự khác biệt giữa các điều khoản, như với các giới hạn về quảng cáo trong Tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 thì Tuyên bố quyền riêng tư dành cho học sinh mẫu giáo đến lớp 12 sẽ được ưu tiên. 

Thông báo về thay đổi đối với tuyên bố này

Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Tuyên bố quyền riêng tư dành cho học sinh mẫu giáo đến lớp 12 này, chúng tôi sẽ đăng tuyên bố sửa đổi cùng với ngày sửa đổi trên trang này và cung cấp thông báo về thay đổi này trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo hợp lệ cho Người dùng tài khoản học sinh mẫu giáo đến lớp 12 về bất kỳ thay đổi quan trọng nào thông qua nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp cho Trường học đăng ký của chúng tôi cơ hội thể hiện chấp thuận xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích khác và mới, hoặc trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ cung cấp cơ sở pháp lý cho việc xử lý đó ngoài chấp thuận.

Cách liên hệ với chúng tôi

Zoom Video Communications, Inc.

55 Almaden Blvd, Suite 600.

San Jose, CA 95113

1.888.799.9666

privacy@zoom.us 

Nhật ký thay đổi

Ngày cập nhật

Tóm tắt thay đổi

Tháng 7 năm 2020

Sửa đổi toàn bộ Tuyên bố để dễ đọc và minh bạch hơn.  Chúng tôi không thay đổi thực hành dữ liệu, chỉ sửa đổi cách chúng tôi mô tả.  Phiên bản trước có sẵn tại đây