webinar register page

Webinar banner
Bizfly Expert Talk #11: CRM - Quy trình nuôi dưỡng khách hàng giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi bán hàng
Sự kiện Bizfly Expert Talk #11 - "CRM - Quy trình nuôi dưỡng khách hàng giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi bán hàng" sẽ mang lại cho doanh nghiệp các cách thức phân luồng data để tối ưu tỷ lệ bán hàng và các công cụ quản lý khách hàng để áp dụng vào hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.

Oct 27, 2021 10:00 AM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .