webinar register page

Webinar banner
Thiết bị thi công và cân chỉnh cho ngành điện gió
1. Đặc thù trong công tác thi công điện gió.
2. Fixturlaser - Thương hiệu được các nhà máy điện gió tin dùng.
3. Các lưu ý khi cân chỉnh Turbine gió.
4. Plarad - Thiết bị siết đặc thù cho lĩnh vực điện gió.
5. Thực hành.

Jul 3, 2021 03:00 PM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Hoai Tran.