webinar register page

Webinar banner
ЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАТИСТИКТ ИХ ӨГӨГДӨЛ АШИГЛАХ БОЛОМЖ
Нотолгоонд суурилсан бодлого, хөтөлбөр боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор төрийн байгууллагуудад байгаа мэдээллийн сангуудыг уялдуулж, эдийн засгийн салбаруудын нөхцөл байдлыг нэгтгэн дүгнэх боломжийг тодорхойлох зорилгоор “Эдийн засгийн статистикт их өгөгдөл ашиглах боломж” хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж байна.

Nov 9, 2021 08:30 AM in Irkutsk, Ulaanbaatar

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NATIONAL STATISTICS OFFICE OF MONGOLIA.