webinar register page

Webinar banner
This webinar is for users with a Zoom account. New to Zoom? Sign up free.
Të drejtat e punës dhe kontrata e punës-Arbeitsvertrag und Arbeitnehmerrechte (albanisch/ deutsch)
Ligji gjerman i punës është sigurisht i ndryshëm sesa në vendin tuaj. Cka është një kontratë pune, kur është e vlefshme, cilat dispozita duhet të përmbajnë kontrata për pushime, mbrojtje nga pushimi nga puna, etj? Cila është paga minimale dhe cilat forma të punësimit ekzistojnë? Ne duam t'u përgjigjemi këtyre dhe pyetjeve të tjera. Ligjëratën e jep znj. Folësit Dragana Bubulj dhe Šejla Vojić, projekti Faire Mobilität, të Federatës Gjermane të Sindikatave, u përgjigjen këty-re dhe pyetjeve të tjera. Ju gjithashtu do të zbuloni se ku mund të merrni informacione të mëtejshme dhe si mund të kërkoni të drejtat tuaja në rast mosmarrëveshjeje. Ngjarja është pa pagesën dhe ofrohet në shqip dhe gjermanisht.
Um in Deutschland zu arbeiten, ist es wichtig, seine Rechte und das Arbeitsrecht zu kennen. Was ist ein Arbeitsvertrag, wann ist er gültig, welche Bestimmungen sollte der Vertrag enthalten zu Urlaub, Lohn, Kündigungsschutz, etc.? Diese und weitere Fragen wollen wir in dem Vortrag behandeln.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Verena Andrei.