webinar register page

Webinar banner
Vebinar - Upravljanje normativnim procesima i izrada pravnih akata lokalne samouprave
Dvodnevna obuka na temu: "Upravljanje normativnim procesima i izrada pravnih akata lokalne samouprave" predstavlja sveobuhvatnu obuku namenjenu zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave koji se bave pripremom i izradom nacrta lokalnih akata. Ova obuka ima za cilj ujednačavanje prakse izrade propisa kroz razvijanje i unapređenje znanja polaznika o samom procesu izrade lokalnih akata. U tom smislu obukom je obuhvaćen ceo proces izrade jednog lokalnog pravnog akta, kao i vrste i hijerarhija pravnih akata JLS, uloge različitih učesnika u njihovoj izradi, metodološka pravila za izradu akata, osnovna forma i sadržaj pravnog akta, nomotehnika, izmene i dopune akata, postupak donošenja odluka, njihovo objavljivanje i stupanje na snagu, analiza efekata propisa i praćenje sprovođenja pravnih akata JLS.


Ova obuka predstavlja deo Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2020. godinu, te učesnici obuke uspešnim polaganjem testa, stiču pravo na sertifikat.
Dec 10, 2020 11:00 AM
Dec 11, 2020 11:00 AM
Time shows in
Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register