webinar register page

Vebinar - Kreativno preduzetništvo #OstaniKodKuce
Ideja webinara je da na originalan, kreativan i dinamičan način pospeši i osnaži proaktivne mlade i OCD za pokretanje inicijativa za održivost OCD ali i poboljšanje socijalnog položaja i ekonomske situacije mladih u Srbiji. Jačanjem kapaciteta civilnog društva za razvoj inovativnih praksi diverzifikacije prihoda otvara se u mogućnost da osiguraju svoj rad i uposle određeni broj mladih.

O ovoj temi govoriće Goran Radisavljević.

Iskustvo stečeno radom u kreativnim industrijama i socijalnim preduzećima razvija preduzetnički način razmišljanja i povećava mogućnost otvaranja novih kompanija i radnih mesta, samozapošljavanje ali i sticanje samopouzdanja i jačanja kreativnosti i društvene odgovornosti mladih. Grane u ekspanziji, kreativna industrija i socijalna ekonomija, imaju ključnu ulogu u lokalnom razvoju i procesu i trebaju nastaviti sa kreiranjm podsticajnog okruženja i inovativnih programa zarad njihove održivosti i zapošljivosti mladih.

May 8, 2020 06:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: KOMS Mladi.