webinar register page

Webinar banner
Assemblea General Ordinària - ASC, SCCL
DIA:
30 d’octubre de 2020

HORA:
10.00 hores, en primera convocatòria, si han accedit a la videoconferència un conjunt de socis que representen més de 63 vots socials.
Els representants podran accedir a la sala d’espera de l’aplicació Zoom des de les 9.30 on, un cop validada la connexió i reconeixement per part del Secretari -el que ho és del Consell Rector- es donarà accés a la videoconferència de l’Assemblea.
10.30 hores, en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de vots socials dels socis que han accedit a la videoconferència.

LLOC:
L' Assemblea es realitza per videoconferència. Per disposició legal es considera que aquesta tindrà lloc en el domicili social de l’ASC, SCCL – Casa de l’Agricultura, carrer Ulldecona, número 33 de Barcelona (08038)

Per tractar l’ordre del dia que s’enumera a continuació:

1) Constitució de l’Assemblea.
2) Informe del president sobre els esdeveniments més importants de l’exercici 2019.
3) Examen i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals Abreujats corresponents a l’exercici acabat el 31 de desembre de 2019, prèvia lectura de l’Informe d’Auditoria, Informe de Gestió i de la proposta d’aplicació del resultat de l’exercici 2019.
4) Presentació de la memòria del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit per l’exercici 2019.
5) Presentació de l’informe de situació de CoopCredit.
6) Torn obert de paraules.
7) Aprovació de l’acta de l’Assemblea General.

Oct 30, 2020 10:00 AM in Madrid

* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register