webinar register page

Wales TUC Mental Health toolkit launch
[ENGLISH BELOW]

Ymunwch â ni ar gyfer lansiad ein pecyn cymorth newydd ar iechyd meddwl yn y gweithle. Bydd 1 o bob 4 ohonom yn wynebu problemau iechyd meddwl yn ystod ein hoes ac mae angen i weithleoedd fod yn un o'r mannau lle gallwn gael gafael ar gymorth a chyngor.

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn anodd i ni i gyd, a bydd ein hiechyd meddwl yn cael ei effeithio o ganlyniad i ffyrlo, colli gwaith, unigedd ac aflonyddwch. Mae undebau'n arwain y ffordd o ran agor y sgwrs am ofalu am ein hiechyd meddwl, chwalu'r rhwystrau a chreu gweithleoedd gofalgar sy'n addas i'n hanghenion.

Byddwn yn siarad ag Eluned Morgan, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Iechyd Meddwl, Lles a'r Gymraeg ac yn gwahodd cynrychiolwyr, gweithwyr a swyddogion undebau i ymuno â ni mewn sesiwn banel am iechyd meddwl a'r gweithle.

Byddwn yn darparu Capsiynau Caeedig yn y cyfarfod hwn ond os oes gennych ofynion hygyrchedd ychwanegol, cysylltwch â wtuc@tuc.org.uk

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd:https://www.tuc.org.uk/TUCprivacy

Join us for the launch our new mental health workplace toolkit. 1 in 4 of us will face mental health problems in our lifetime and workplaces need to be one of the places where we can access support, help and advice.

2020 has been a tough year for us all, and our mental health will be impacted as a result of furlough, loss of work, isolation, and disruption. Unions are leading the way in opening the conversation about actively caring for our mental health, breaking down the barriers and creating caring workplaces that suit our needs.

We will be speaking with Eluned Morgan, Welsh Government Minister for Mental Health, Wellbeing and the Welsh Language and inviting reps, workers and union officers to join us in a panel session about mental health and the workplace.

We will be providing Closed Captions at this meeting but if you have additional accessibility requirements please contact wtuc@tuc.org.uk

Please read our privacy notice: https://www.tuc.org.uk/TUCprivacy

Dec 15, 2020 12:30 PM in London

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: TUC Events 1.