webinar register page

Webinar banner
Parent Academy Webinar: (Kreyol) SERI EDIKASYON APRÈSEKONDÈ - #2 ENSKRIPSYON DOUB
Aprann sou opòtinite aprè lekòl segondè nan M-DCPS ladan’l genyen pwogram Enskripsyon Doub.

Si ou bezwen sèvis yon entèprèt lang siy, ou dwe kontakte biwo ADA a nan 305-995-4650 omwen de semèn anvan dat atelye a.

May 10, 2023 10:00 AM in Eastern Time (US and Canada)

Webinar logo
* Required information
Loading