webinar register page

Bystander Intervention to stop anti-Asian/American and xenophobic harassment (Available in Tagalog)
This 75-minute, interactive training will teach you Right To Be (formerly Hollaback!)'s 5Ds of bystander intervention methodology. We'll start by talking about the types of disrespect that Asian and Asian American folks are facing right now -- from microaggressions to violence -- using a tool we call the "spectrum of disrespect." You'll learn what to look for and the positive impact that bystander intervention has on individuals and communities. We'll talk through five strategies for intervention: distract, delegate, document, delay, and direct; and how to prioritize your own safety while intervening. We'll have time at the end for practice, and you'll leave feeling more confident intervening the next time you see anti-Asian/American harassment online or in person.

This training may not be ADA compliant.

Pagsasanay sa Interbensyon ng Bystander upang Itigil ang Kontra-Asyano/Amerikano at Xenophobic na Panliligalig

Ang 75 minutong, interactive na pagsasanay na ito ay magtuturo sa iyo ng 5D's ng bystander na pamamaraan ng interbensyon - mayroon na ngayon sa Tagalog! Magsisimula tayo ng pag-uusap tungkol sa mga uri ng kawalang galang na kinakaharap ng mga Asyano at Asyanong Amerikano ngayon - mula sa mga microaggression hanggang sa karahasan - gamit ang isang tool na tinawag nating "spectrum ng kawalang galang." Malalaman mo kung ano ang iyong titingnan at ang positibong epekto na mayroon ang interbensyon ng bystander sa mga indibidwal at komunidad. Pag-uusapan natin ang kabuuan ng limang mga diskarte para sa interbensyon: paglihis, pag-delegate, pag-dokumento, pag-antala, at pag-direkta; at kung paano unahin ang iyong sariling kaligtasan habang pumapagitan. Magkakaroon tayo ng oras sa katapusan para sa pagsasanay, at aalis ka na ang iyong pakiramdam ay mas may kumpiyansa na mamagitan sa susunod na makakita ka ng panliligalig laban sa Asyano/Amerikano sa online o sa personal.

Ang pagsasanay na ito ay maaaring hindi sumusunod sa ADA.

Jun 14, 2022 08:00 PM in Eastern Time (US and Canada)

Webinar logo
* Required information
Loading