webinar register page

Webinar banner
Workshop Tư vấn Trực tuyến Du học Trường Woosong Hàn Quốc - Học bổng lên tới 100%
Đại diện trường: Mr. Lam Le - Senior Regional Manager, Woosong University.
Đại diện New Ocean:
1. Mr. David Mai - PGĐ Đối ngoại
2. Mrs. Trần Thị Phương - PGĐ Chuyên gia Hồ sơ
3. Mrs. Phạm Nguyên Ly - PGĐ chuyên gia tư vấn

Nov 24, 2020 08:00 PM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: THANH NGUYEN.