webinar register page

Webinar banner
אבודים במדבר - הארכיאולוגיה של פסח
גלעד יפה, מרצה כבר מעל ארבע שנים באנגלית ובעברית בעמותות ותיקים, קתדרות ומרכזים קהילתיים לכל הגילאים ברחבי הארץ בנושאי ארכיאולוגיה והיסטוריה. בעל תואר ראשון ושני בארכיאולוגיה של ארץ ישראל ותרבויות המזרח הקדום מאוניברסיטת תל אביב, ובעל חמש עשרה שנות ניסיון ארכיאולוגי בשטח.

Mar 18, 2020 10:00 AM in Jerusalem

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: חשבונית ירוקה.