webinar register page

Webinar banner
Parent Academy Webinar: (Kreyol) TRANZISYON NAN LEKÒL MWAYÈN
Prepare pitit ou a pou sa’l pral jwenn nan lekòl segondè.

Si ou bezwen sèvis yon entèprèt lang siy, ou dwe kontakte biwo ADA a nan 305-995-4650 omwen de semèn anvan dat atelye a.

Apr 12, 2023 06:00 PM in Eastern Time (US and Canada)

Webinar logo
* Required information
Loading