webinar register page

Webinar banner
Bizfly Expert Talk #4: Không gián đoạn kinh doanh trong thời dịch bằng các công cụ Martech - Salestech
Sự kiện Bizfly Expert Talk #4 sẽ đem đến 1 cái nhìn tổng quan và các công cụ sales, MKT để áp dụng ngay vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp không bị gián đoạn ngay cả khi làm việc tại nhà trong thời dịch.

Sep 8, 2021 10:30 AM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: BizFly Martech & Salestech.