webinar register page

Webinar banner
23.09.2020 Konferencja Eco-Miasto - Dzień III: Ludzie / Conference Eco-City - Day III: People
Panel dyskusyjny skupiony będzie wokół miejskich kampanii budujących świadomość ekologiczną oraz odpowiedzialnego wykorzystanie danych publicznych i nowoczesnych metod partycypacji społecznej.

12:30 Współpraca z mieszkańcami
13:45 Edukacja – fundament pod budowę Eco-Miast
15:00 Dane, technologie, inteligentne miasta

Wypełniając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa z siedzibą w Warszawie, 00-764, ul. Sobieszyńska 8, zawartych w formularzu rejestracyjnym dotyczącym udziału w warsztatach, w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

---------------------------------------------------------------

A panel discussion will focus on municipal campaigns that build environmental awareness and responsible use of public data and modern methods of social participation.

12:30 Cooperation with citizens
13:45 Education – a base for building Eco-cities
15:00 Data, technology, smart cities

By filling the registration form for the workshops you give consent for processing your personal data from the registration form by the National Foundation of Environmental Protection, Centre of Environmental Information UNEP/GRID-Warsaw, based in Warsaw, Sobieszyńska Street 8, 00-764 Warsaw, in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Act of August 29, 1997 (Journal of Laws of 2002 No. 101, item 926 with later amendments).

Sep 23, 2020 12:30 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Admin GRID-Warszawa.