webinar register page

Webinar banner
Vebinar - Komunalna inspekcija
Svrha podrške je da doprinese pravilnoj i ujednačenoj primeni instituta i zakonskih rešenja Zakona o inspekcijskom nadzoru i Zakona o opštem upravnom postupku u korelaciji sa materijalnim propisima iz oblasti komunalne inspekcije.

Cilj intervencije je da komunalni inspektori JLS podignu nivo znanja i veština u pogledu značaja preventivnog delovanja inspekcijskog nadzora radi ostvarivanja cilja inspekcijskog nadzora, koriste mehanizme koordinacije i saradnje u inspekcijskom nadzoru, poznaju i primenjuju postupak za procenu rizika i upravljanje rizicima, izrađuju i primenjuju plan inspekcijskog nadzora, poznaju specifičnosti u primeni Zakona o inspekcijskom nadzoru i materijalne propise iz oblasti komunalne inspekcije, kao i da poznaju osnove sistema „e-Inspektor“.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije.

Nov 6, 2020 11:00 AM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Marko Tomašević.