webinar register page

Webinar banner
USAID Albania (PLGP) & NALAS Webinar Best Practices in Financing Local Responsibilities in Education: The South-East Europe Experience and the Challenges Facing Albania
Webinar i USAID Albania (PLGP) dhe NALAS mbi Praktikat e Mira në Financimin e Funksioneve të Qeverisjes Vendore në Fushën e Arsimit: Eksperienca e Evropës Juglindore dhe Sfidat e Shqipërisë

Jun 29, 2020 02:00 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NALAS.