webinar register page

Webinar banner
In Conversation With Lina Gonan
Predavanje o mogućnosti samoodređenja izvan režima roda i modaliteta moći kojima se on uspostavlja.

Kroz predavanje će biti obrađeni glavni motivi filma Mala devojčica poput rodne nenormativnosti, tišine, procesa zakonskog priznanja roda i borbe za samoodređenje. Biće predložene definicije pojmova transrodnost i cisrodnost, naglašena distinkcija između rodnog identiteta i rodnog izraza, i predočena heterogenost moći koja uspostavlja i održava savremeni rodni režim (kapitalistički patrijarhat) s fokusom na represiju trans osoba. Biće pomenuta situacija vezana za proces zakonskog priznanja roda u zemljama Balkana. Teza je da negativac u filmu nije samo škola kao jedna disciplinska institucija, već i doktorka koja „pruža podršku“ devojčici i naizgled razrešava situaciju. Pitanje koje se postavlja jestе i koliko ovaj film, odnosno umetnička reprezentacija jednog trans iskustva, doprinosi sagledavanju roda i učvršćivanju lošeg odnosa prema trans osobama.“


Biografija
Lina Gonan je diplomirala filozofiju i istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlena je u Multimedijalnom institutu i predavačica je Centra za ženske studije. Bavi se aktivizmom na području ženskih i LGBTIQ+ prava. Piše i predaje o feminizmu, teoriji roda, kvir-marksizmu itd. Članica je feminističkog čitalačkog kluba Fematik i uredničkog tima Balkanskog anarhističkog časopisa Antipolitika.

Nov 9, 2020 06:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Slobodna Zona.