webinar register page

ZfBK virtuelles Fachgespräch: „Unbequeme Bauten?- Zum Umgang mit dem baulichen Erbe der DDR am Matthäikirchhof Leipzig“
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Meike Heidorn.