webinar register page

Bystander Intervention to stop anti-Asian/American and xenophobic harassment
This 75-minute, interactive training will teach you Right To Be (formerly Hollaback!)'s 5Ds of bystander intervention methodology. We'll start by talking about the types of disrespect that Asian and Asian American folks are facing right now -- from microaggressions to violence -- using a tool we call the "spectrum of disrespect." You'll learn what to look for and the positive impact that bystander intervention has on individuals and communities. We'll talk through five strategies for intervention: distract, delegate, document, delay, and direct; and how to prioritize your own safety while intervening. We'll have time at the end for practice, and you'll leave feeling more confident intervening the next time you see anti-Asian/American harassment online or in person.

1시간 15분 길이 대화형 교육으로 Right To Be (formerly Hollaback!) 이 고안해낸 주변인 개입법의 5대 원칙을 가르쳐드립니다(이제 한국어로도 만나보실 수 있습니다!) 미묘한 차별부터 심하게는 폭력까지, 아시아인 및 아시아계 미국인들이 현재 일어나고있는 괄시에 관해 이야기하는 것으로 시작하요 끊어보겠습니다. 우리가 "괄시의 스펙트럼"이라고 부르는 도구를 사용해보죠. 어떤 점에 주의를 기울여야 할지, 그리고 주변인 개입이, 개인 및 공동체에 어떠한 긍정적인 영향을 끼치는지 가르쳐드리겠습니다. 또한 개입의 다섯 전략인: 관심 돌리기, 도움 구하기, 상황 기록하기, 후속 조치하기, 직접 개입하기, 그리고 개입 시 개인 안전을 우선시하는 방법을 설명할 예정입니다. 아시아계 미국인을 대상으로 한 온라인/직접적인 괴롭힘을 마주했을 때 자신감 있게 대처하실 수 있도록 교육 막바지에는 연습할 시간을 드릴 예정입니다.

Buổi tập huấn tương tác kéo dài một giờ mười lăm phút sẽ hướng dẫn bạn về giải pháp can thiệp người ngoài cuộc 5D của Right To Be (formerly Hollaback!) -- hiện đã có phiên bản tiếng Việt! Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách trao đổi về các hình thức quấy rối mà Người Châu Á và Người Mỹ Gốc Á đang phải đối mặt - từ các hành vi gây gổ đến hành vi bạo lực -- sử dụng công cụ mà chúng tôi gọi là "chuỗi quấy rối". Bạn sẽ biết nên tìm kiếm những gì và hiểu can thiệp người ngoài cuộc sẽ có tác động tích cực như thế nào tới các cá nhân và cộng đồng. Chúng ta sẽ cùng trao đổi về năm chiến lược can thiệp: gây mất tập trung, nhờ cậy, ghi chép, trì hoãn và trực tiếp; và làm sao để ư

May 24, 2022 08:00 PM in Eastern Time (US and Canada)

Webinar logo
* Required information
Loading