webinar register page

Webinar banner
Chương Trình Phát Triển IB Việt Nam
Tham gia IBDP đầu tiên của chúng tôi để phát triển và cải thiện kỹ năng của bạn cho chương trình IB.

Kết quả đạt được:

- Được giới thiệu về XM
- Được giới thiệu về Chương trình IB và Nền tảng IB
- Tìm hiểu cách xây dựng thương hiệu và đối tượng mục tiêu của riêng bạn thông qua các công cụ Marketing
- Hỏi & Đáp

Oct 14, 2020 06:00 PM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: XM Channel.