webinar register page

Webinar banner
Lenovo Webinar: How to Create an Effective Online Classroom [14 มิ.ย. 2021 - 14.00น.]
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าภาพของห้องเรียนแห่งอนาคตนั้น คือห้องเรียนแบบ Hybrid Classroom ที่ต้องผสมผสานทั้งการเรียนการสอนภายในห้องเรียนเข้ากับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้การสอนแต่ละวิชานั้นสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด ในขณะที่ครูและนักเรียนเองก็ยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโรคระบาดได้อยู่เสมอ

Lenovo ในฐานะของผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน จึงจัด Webinar ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัย, โรงเรียน, สถาบันการศึกษา ไปจนถึงธุรกิจสอนพิเศษได้เข้ามาอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับใช้ในการเรียนการสอนในแบบทางไกลและแบบ Hybrid ให้สามารถเลือกนำไปใช้สอนให้เหมาะสมกับแต่ละรายวิชาและแต่ละโจทย์ความต้องการได้

Webinar ครั้งนี้จะนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน Lenovo ที่พร้อมตอบทุกคำถามที่เกี่ยวข้อง

Jun 14, 2021 02:00 PM in Bangkok

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: TechTalk Thai.