webinar register page

Webinar banner
עבודה יעילה מהבית
התפשטות וירוס הקורונה גרמה לכולנו לשנות שגרת החיים והעבודה.
אנחנו אמורים לעבוד מהבית, יחד עם הילדים בסביבה ובני או בנות הזוג (שגם הם אולי אמורים לעבוד).
לרובנו זאת התנהלות במציאות חדשה ולא מוכרת.
בהדרכה קצרה וממוקדת נלמד עקרונות ושיטות של עבודה יעילה מהבית יחד עם כל האילוצים של מציאות חדשה זאת.
אילנה וויימן נפתולין -מרצה על ניהול זמן אפקטיבי בארגונים המובילים בארץ.
מלווה צוותים ומנהלים בתהליכי אפקטיביות. מטמיעה מתודולוגית אג׳ייל לניהול פרויקטים ומנחה סדנאות וקורסים על ניהול פרויקטים.

Mar 31, 2020 04:00 PM in Jerusalem

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: חשבונית ירוקה.