webinar register page

This webinar is for users with a Zoom account. New to Zoom? Sign up free.
HỘI THẢO QUỐC TẾ TRỰC TUYẾN KIỂM SOÁT UNG THƯ TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19
HỘI THẢO QUỐC TẾ TRỰC TUYẾN

KIỂM SOÁT UNG THƯ TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

CHUYÊN ĐỀ: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ DỮ LIỆU LỚN TRONG

NGHIÊN CỨU UNG THƯ

Nov 30, 2021 01:30 PM in Bangkok

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Viện Ung thư Quốc gia, Bệnh viện K.