webinar register page

Webinar banner
25.09.2020 Konferencja Eco-Miasto - Dzień V: Klimat / Conference Eco-City - Day V: Climate
Omówione zostaną kwestie związane z efektywnością energetyczną i lokalnymi strategiami energetycznymi.

12:30 Zmiany klimatu na szczeblu lokalnym
13:45 Lokalne strategie energetyczne

Wypełniając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa z siedzibą w Warszawie, 00-764, ul. Sobieszyńska 8, zawartych w formularzu rejestracyjnym dotyczącym udziału w warsztatach, w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

---------------------------------------------------------------

Issues related to energy efficiency and local energy policies will be discussed.

12:30 Climate change on the local level
13:45 Local energy strategies

By filling the registration form for the workshops you give consent for processing your personal data from the registration form by the National Foundation of Environmental Protection, Centre of Environmental Information UNEP/GRID-Warsaw, based in Warsaw, Sobieszyńska Street 8, 00-764 Warsaw, in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Act of August 29, 1997 (Journal of Laws of 2002 No. 101, item 926 with later amendments).

Sep 25, 2020 12:30 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Admin GRID-Warszawa.