webinar register page

Webinar banner
Webinarium DZP: Przygotowanie (nowego) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / najważniejsze zmiany w toku postępowania
Od dnia wejścia w życie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych była ona 63 razy nowelizowana. Zadaniem nowego PZP było ujednolicenie przepisów, a także dalsze dostosowywanie ustawy do praktyki. Podczas webinarium nasi eksperci opowiedzą o tym, jakie zmiany w zakresie obowiązków i uprawnień w toku przygotowywania i przeprowadzania postępowania będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. i jak je skutecznie wdrożyć.

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, której przepisy zaczną obowiązywać z początkiem 2021 roku nie tyko porządkuje, ale też istotnie zmienia proces przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podczas webinarium przekażemy skondensowaną wiedzę na temat zmian i nowych regulacji obejmujących m.in.:
- obowiązki zamawiającego na etapie przygotowania postępowania – jakie są nowe wymagania, czego wykonawcy mogą się spodziewać;
- konsultacje rynkowe - czym jest ten „nowy” instrument i jak z niego korzystać, jakie są konsekwencje przeprowadzania rozmów z wykonawcami przed wszczęciem postępowania;
- udział wykonawcy w postępowaniu przed złożeniem oferty – zmiany w zakresie zadawania pytań do SWZ, pełna elektronizacja zamówień publicznych i związane z nią problemy praktyczne;
- przygotowywanie oferty – zmiany w procesie badania ofert, na co zwrócić uwagę.

Webinarium poprowadzą eksperci z zespołu zamówień publicznych DZP: Tomasz Michalczyk oraz Weronika Jędrzejewska.

Szczegółowe informacje o cyklu spotkań "Czwartki z zamówieniami": https://www.dzp.pl/konferencje/1236-czwartki-z-zamowieniami-przygotowanie-nowego-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-najwazniejsze-zmiany-w-toku-postepowania

Sep 17, 2020 10:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: DZP Webinar.