webinar register page

Webinar banner
Eco-miasto - warsztaty on-line w Krakowie: "Ku poprawie efektywności energetycznej budynków" / Eco-city - on-line workshops in Cracow: "Towards improving the energy efficiency of buildings"
10.00–10.10 Oficjalne rozpoczęcie
Maria Andrzejewska, Dyrektor UNEP/GRID-Warszawa
Frédéric Billet, Ambasador Francji w Polsce
Andrzej Kulig, I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej

10.10–11.30 Prezentacje
+ CoachCopro – rozwiązanie przyspieszające proces modernizacji energetycznej we wspólnotach mieszkaniowych - Alexandre Nicourt, Paryska Agencja Klimatyczna
+ Rola samorządu w termomodernizacji budynków - Andrzej Łazęcki, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Krakowa
+ Jak EBI przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynków w Polsce? - Andreas Piontek, Inżynier. ds. Efektywności energetycznej i energii odnawialnej, Europejski Bank Inwestycyjny
+ Programy EKO-WSPÓLNOTA Z ZYSKIEM, EKO-FIRMA Z ZYSKIEM - Adam Hirny, Dyrektor BNP Paribas Polska
+ Rola Konsultanta ds. energii w programach - Piotr Kukla, Dyrektor ds. audytów i planowania energetycznego, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

11.30–12.00 Dyskusja

---

10.00–10.10 Official opening
Maria Andrzejewska, Director of UNEP/GRID-Warsaw
His Excellency the Ambassador of France Frédéric Billet
Andrzej Kulig, Deputy Mayor of Kraków

10.10–11.30 Presentations
+ Coachcopro - a solution to accelerate energy retrofitting in condominums - Alexandre Nicourt, Paris Climate Agency
+ The role of local government in the thermal modernization of buildings - Andrzej Łazęcki, Deputy Director of the Municipal Economy Department, The City of Kraków
+ How does the EIB contribute to improving the energy efficiency of buildings in Poland? - Andreas Piontek, Eng. for energy efficiency and renewable energy, European Investment Bank
+ Programmes: ECO-COMMUNITY WITH A PROFIT, ECO-COMPANY WITH A PROFIT - Adam Hirny, Director, BNP Paribas Poland
+ The role of an energy consultant in programmes - Piotr Kukla, Director of audits and energy planning, The Polish Foundation for Energy Efficiency

11.30–12.00 Discussion

Nov 26, 2020 10:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Warsztaty Eco-miasto.