webinar register page

Webinar banner
V Szkolenie dla doradców rolniczych - woj. łódzkie
Szkolenie dot. racjonalnego zarządzania nawozami i ochrony gleb w ramach zadania 1.5 dotacji celowej MRiRW

Sep 14, 2021 08:30 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: IUNG PIB (500).