webinar register page

Webinar banner
CHIẾN LƯỢC KHAI THÁC NGUỒN DOANH THU MỚI TRONG HIỆN TRẠNG NHÀ MÁY KÉO SỢI || Strategies to exploit new revenue streams in spinning mills
***Chủ đề 1 / Topic 1:
Các Rào cản của việc mang lại Lợi nhuận cao hơn trong nhà máy sợi - Kinh nghiệm của CCI.
Barriers to Profitability - CCI experience.
--------------------------------------------------------------
Ông Joerg Bauersachs, Giám đốc Cotton USA Solutions.
Mr. Joerg Bauersachs, Cotton USA Solutions Head.

***Chủ đề 2 / Topic 2:
Kiểm soát chi phí cơ hội trong sản xuất sợi.
Control Opportunity Costs at the spinning mills.
--------------------------------------------------------------
TS. Phạm Thu Giang, Chuyên gia cao cấp.
Dr. Pham Thu Giang, Senior Specialist.

***Chủ đề 3 / Topic 3:
Áp dụng khoa học công nghiệp dệt may trong ngành dệt sợi.
The use of industrial engineering in the primary textile sector.
--------------------------------------------------------------
Ông Roger Gilmartin, Cố vấn Cao cấp Cotton USA Solutions.
Mr. Roger Gilmartin, Cotton USA Solutions Senior Advisor.

May 25, 2021 02:00 PM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: VCOSA.