webinar register page

Webinar banner
CÔNG NGHỆ BAO BÌ CHỨC NĂNG MGC CHO THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG VÀ HÓA CHẤT / MGC FUNCTIONAL PACKAGING TECHNOLOGIES FOR FOODS, BEVERAGES AND CHEMICALS
Bao bì đã là một phần gắn liền với cuộc sống của chúng ta bất kể nó được sử dụng cho thực phẩm, chăm sóc cá nhân hay hóa chất công nghiệp. Trên toàn cầu, đã có một phong trào xem xét ngưng dùng bao bì nhựa do ô nhiễm nhựa được tìm thấy ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, trong giai đoạn COVID này, bao bì đóng một vai trò rất quan trọng là kéo dài thời hạn sử dụng để đảm bảo thực phẩm luôn sẵn sàng cho người tiêu dùng. Trong hội thảo trên web này, chúng ta sẽ xem xét cách MX Nylon (một vật liệu bao bì chắn sáng tạo do MGC sản xuất) có thể kéo dài hơn thời hạn sử dụng của các sản phẩm khác nhau và những giá trị khác mà nó có thể mang lại.

Packaging has been part and parcel of our life regardless whether it is used for food, personal care or industrial chemicals. Globally, there has been a movement to consider move away from plastics packaging due to the plastic pollution found in the SEA. However, during this period of COVID, packaging has played a very vital role of extending shelf life to ensure food availability to the consumers. In this webinar, we will look at how MX Nylon (an innovative barrier packaging material made by MGC) is able to further extend the shelf life of various product and the values that it can bring.

Jul 13, 2021 02:00 PM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: PROPAK VIETNAM.