webinar register page

Webinar banner
Vietwater 2021 @ Digital Connect Registration
Vietwater 2021 will return virtually from 10 – 12/11 bringing two main exciting activities: Conference Programme [10-11/11] on Zoom and Business Matching Programme [10 – 12/11] on Digital Connect. Attendees won’t need to register for each individual activity. Just complete the form below to get the 2-in-1 entry to the online Vietwater 2021.

Vietwater 2021 quay trở lại dưới hình thức trực tuyến từ ngày 10-12/11 đem đến hai chương trình đặc sắc: Hội thảo chuyên ngành [10-11/11] trên Zoom và Kết nối doanh nghiệp [10-12/11] trên Digital Connect. Khách tham dự không phải đăng ký tham gia từng chương trình, chỉ cần hoàn tất biểu mẫu bên dưới và nhận tấm vé tham dự 2 trong 1 từ Ban tổ chức.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: [VIETWATER].