webinar register page

Webinar banner
Water technology in Vietnam – Turning Challenges into Opportunities / Công nghệ ngành nước tại Việt Nam – biến thách thức thành cơ hội
As part of the Dutch Digital Trade Mission of 2020, the webinar on “Water technology in Vietnam – Turning Challenges into Opportunities” will be launched by Informa Markets Vietnam and the Embassy of the Kingdom of Netherland in Vietnam. The main purpose of the webinar is to facilitate an open and constructive dialogue between Dutch water enterpreneurs and Vietnam water players which foster better connections and understanding in applying new solutions and innovations from Dutch water technologies. Besides, the event aims to provide opportunities to form business partnership among participants so that the relations will be sustainable ones.
Nằm trong chương trình Phái đoàn thương mại Hà Lan năm 2020, Hội thảo trực tuyến “Công nghệ nước tại Việt Nam – Biến thách thức thành cơ hội” do công ty Informa Markets Vietnam và Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam tổ chức sẽ tạo ra cuộc đối thoại mở và hiệu quả giữa các chuyên gia ngành nước đến từ các công ty nước hàng đầu Hà Lan và các doanh nghiệp nước Việt Nam. Với mục tiêu quan trọng về tăng cường kết nối và thấu hiểu trong việc áp dụng các giải pháp và sáng kiến về Công nghệ nước, hội thảo được coi là cầu nối giữa các doanh nghiệp hai nước trong việc hợp tác và phát triển bền vững trong tương lai.

Dec 9, 2020 03:00 PM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Informa Markets.