webinar register page

Webinar banner
การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ภาคีวิศวกรพิเศษ
สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ภาคีวิศวกรพิเศษ
เวลา 18.30 - 21.00 น.
วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

บรรยายโดย
นายวิเชียร บุษยบัณฑูร
กรรมการที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

สำหรับท่านที่ต้องการวุฒิบัตร ติดตามได้ท้ายรายการ
E-Certificate ค่าธรรมเนียม 200 บาท
Hard Copy ค่าธรรมเนียม 550 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สมาคมฯ กำหนด
ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้มีจำนวนหน่วยพัฒนา 1 หน่วย

จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ร่วมกับ ชมรมผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

Aug 15, 2020 06:30 PM in Bangkok

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: IMPACT Exhibition Management.