webinar register page

Webinar banner
วัดค่าอิมพีแดนซ์วงรอบผิดพร่องลงดิน ... ทำยังไง?
สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อวัดค่าอิมพีแดนซ์วงรอบผิดพร่องลงดิน ... ทำยังไง?
เวลา 18.30 - 21.00 น.
วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผู้ดำเนินรายการ
นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์
อุปนายก สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

วิทยากร
นายวิเชียร บุษยบัณฑูร
กรรมการที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

สำหรับท่านที่ต้องการวุฒิบัตร ติดตามได้ท้ายรายการ
E-Certificate ค่าธรรมเนียม 200 บาท
Hard Copy ค่าธรรมเนียม 550 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สมาคมฯ กำหนด
ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้มีจำนวนหน่วยพัฒนา 2.75 หน่วย

จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

May 19, 2020 06:30 PM in Bangkok

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: IMPACT Exhibition Management.