webinar register page

Webinar banner
Cộng hưởng từ toàn thân: Xu thế và ứng dụng thực tiễn
Đứng trước hiện trạng ung thư ở Việt Nam đang bị trẻ hóa độ tuổi một cách nhanh chóng, các trường hợp mắc ung thư ở độ tuổi 30-40 ngày một tăng, đòi hỏi phải có những hành động đúng mức và kịp thời để thay đổi nhận thức của người dân trong dự phòng và phát hiện sớm ung thư.
Trong vài năm gần đây phương pháp chụp Cộng hưởng từ toàn thân được coi như một phương pháp mới, một hy vọng mới cho phát hiện ung thư sớm vì những ưu việt mang lại. Chương trình hội thảo sẽ là lời chia sẻ thực tiễn từ nhiều năm kinh nghiệm thực hiện tầm soát bằng Cộng hưởng từ toàn thân của BS CKII. Nguyễn Thành Đăng tại Trung tâm Chẩn đoán Medic Hòa Hảo.

Jan 16, 2022 09:30 AM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: GE Healthcare.