webinar register page

Webinar banner
Online CPE Training
Fee: NPR 2000
20 CPE Credit Hours

AUDAN तालिम सञ्चालनको क्रममा एक व्यवस्थित दृष्टिकोणमा बढिरहेको छ, जसको कारणले हामीले अगाडि शुल्कहरू जम्मा गर्न आग्रह गरेका छौं।कृपया अन्यथा नलिनुहोला । हाम्रो यस प्रयासमा तपाईंहरूको सहयोगको आशा गर्दछौं।

Please make payment through e-sewa/connect ips if not paid. Other modes are not available.

If you have any confusion/doubt, please do call us @9817126842 : We are always there at your service.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: AUDAN Nepal.