webinar register page

Webinar banner
Empower your digital transformation journey with MuleSoft by Beryl 8 Plus
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและสร้างประสบการณ์การเชื่อมต่อด้านเทคโนโลยีไปกับ MuleSoft API Platform จากเบริล 8 พลัส

ในโลกทุกวันนี้ เทคโนโลยีกลายมาเป็นจุดศูนย์กลางของการสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องทำ MuleSoft จะช่วยเสริมศักยภาพด้าน IT ให้กับองค์กรของคุณด้วยแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อเทคโนโลยีแบบครบวงจร เพื่อสร้างประสบการณ์และบริการใหม่ๆ ด้วยความเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในอนาคต

Sep 17, 2021 02:00 PM in Bangkok

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Beryl 8 Plus Public Company Limited.