webinar register page

Bizfly Expert Talk #21: Chăm sóc khách hàng đa kênh: Từ quản lý dữ liệu khách hàng đúng cách đến tiếp thị lại hiệu quả
Sự kiện Bizfly Expert Talk #21 "Chăm sóc khách hàng đa kênh: Từ quản lý dữ liệu khách hàng đúng cách đến tiếp thị lại hiệu quả" sẽ mang đến cho các doanh nghiệp lớn cũng như các doanh nghiệp SMEs các cách thức, công cụ để phân loại, quản lý data khách hàng đúng cách và các phương pháp tiếp thị lại hiệu quả

Dec 8, 2021 02:00 PM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .