webinar register page

Webinar banner
Automation solutions for more efficient Food & Beverage processing and handling / Giải pháp tự động hoá nâng cao hiệu quả cho quy trình xử lý và chế biến thực phẩm và đồ uống
Understanding the market needs and insights, in the webinar on "Automation solutions for more efficient Food & Beverage processing and handling", Interroll will introduce and share on how automation solutions such as drum motors and pallet handling help to ensure food processing safety, increase process efficiency and provide flexibility in handling and storing for food and beverage industry / Hiểu được nhu cầu và nắm bắt xu hướng thị trường, qua chương trình Hội thảo trực tuyến về "Giải pháp tự động hoá nâng cao hiệu quả cho quy trình xử lý và chế biến thực phẩm và đồ uống", công ty Interroll sẽ giới thiệu và chia sẻ các giải pháp tự động hoá như các động cơ tang trống và hệ thống vận chuyển bằng con lăn truyền động sẽ giúp các quy trình xử lý thực phẩm an toàn, vệ sinh hơn, tăng năng suất và tính linh hoạt cho toàn bộ quy trình sản xuất thực phẩm và đồ uống

Aug 31, 2021 02:00 PM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: ProPak Vietnam.