Zoom Logo

Moshe Yerachmiel's Personal Meeting Room - Shared screen with speaker view
Roy Besso
17:26
כן
רחלי צור
17:29
כן
Moshe Yerachmiel
18:11
אני מתחיל כרגיל בלי וידאו, אם מישהו מעוניין שיאמר.
noa kraicer
28:03
מה זה המחקלות?
noa kraicer
28:10
ומה שוב רואים בגרף על האלכסון?
noa kraicer
33:47
מה רואים בציר X?
noa kraicer
34:30
אבל הערכים בY לא בדידים
noa kraicer
34:33
לפי הגרף
Hadar
36:29
במקרה של מימד אחד זה בדיוק מתלכד עם לינארי?
Hadar
36:41
זה רגרסור לינארי?
noa kraicer
41:55
איפה אמרת לו לעשות סיגמואיד?
noa kraicer
51:23
כרגע לא יהיה סיגמואיד?
noa kraicer
51:26
מה זאת אומרת לינארי
noa kraicer
51:47
אז מה זה הקו הלינארי שאתה מדבר עליו
Jenia Levin
53:39
המשתנים של DP וSP לא בלתי תלויים לא?
Hadar
54:08
למה הכוונה התוצאות?
noa kraicer
54:09
מה זה תוצאות שאתה מכניס לפונ'?
Jenia Levin
55:08
אוקיי תודה
Mai Dabas
56:34
decision_boundary_plot זו פונקציה מובנית?
noa kraicer
57:36
מה המשמעות של הקו שציירת עכשיו
noa kraicer
57:43
כן
noa kraicer
57:46
למה הם דווקא שם
noa kraicer
58:52
איפה אני רואה פה את הסיגמואיד?
Hadar
01:03:58
יש ערכים חסרים
noa kraicer
01:04:17
מה זה הקאונט?סופר ערכים שהם לא אפס?
Hadar
01:04:29
נמלא בממוצע
noa kraicer
01:06:17
למה הקאונט עכשיו אותו קאונט?
noa kraicer
01:06:24
לא יכול להיות שלכל משתנה יהיה קאונט אחר?
noa kraicer
01:06:34
שחסר למישהו BMI אבל לא חסר קצב לב?
Hadar
01:08:01
משפט אוקהם
ofirm
01:08:18
קיללת המימד?
Hadar
01:10:35
בגרפים האחרונים מה ההבדל בין שני העיגולים?
Hadar
01:10:45
כן
Hadar
01:13:58
תודה רבה