Meeting Register Page

HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM TOÀN QUỐC
NỘI DUNG
1. Báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm 2021
2. Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021
- Công tác phát triển Hội viên và mở rộng mạng lưới các Văn phòng đại diện.
- Về hoạt động truyền thông
- Về hoạt động đào tạo
- Về hoạt động nghiên cứu thị trường
- Một số nhiệm vụ khác:
+ Phương án đánh giá năng lực Sàn giao dịch
+ Đề xuất sửa đổi Luật kinh doanh bất động sản 2014
( 2 nội dung này đã gửi lấy ý kiến)
3. Phương án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II

Sep 17, 2021 02:00 PM in Vietnam

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: HỘI MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM.