Meeting Register Page

Meeting banner
Pepper Park Virtual Community Workshop / Taller Comunitario Virtual sobre Pepper Park / Virtual na Workshop sa Komunidad tungkol sa Pepper Park
The Port of San Diego is seeking public input for the future expansion of Pepper Park. The workshop will be your opportunity to share feedback on potential features you’d like to see in the park. The virtual meeting will be conducted via Zoom and will include an interactive activity to discuss exciting park ideas. Please join us on Thursday, May 6 at 6 p.m, we hope to see you there!

El Puerto de San Diego solicita al público comentar respecto de la futura ampliación del parque Pepper Park. El taller será su oportunidad para compartirnos sugerencias de posibles atributos que les gustaría se incluyeran en el parque. La sesión virtual se llevará a cabo en Zoom e incluirá una actividad interactiva para plantear emocionantes ideas para el parque. Le invitamos a acompañarnos el jueves 6 de mayo a las 6 p.m. ¡Esperamos contar con su asistencia!

Humihingi ang Puwerto ng San Diego ng mga pampublikong komento para sa hinaharap na pagpapalawak ng Pepper Park. Ang workshop ay ang inyong pagkakataon na magbahagi ng komento sa mga potensyal na katangian na nais ninyong makita sa parke. Ang virtual na pagpupulong ay isasagawa sa pamamagitan ng Zoom at may kasama na isang interactive na aktibidad upang matalakay ang mga nakapupukaw na ideya sa parke. Mangyaring sumali sa amin sa Huwebes, Mayo 6 ng 6 p.m., inaasahan naming makita kayo doon!

May 6, 2021 06:00 PM in Pacific Time (US and Canada)

Meeting logo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Anna Buzaitis.