Meeting Register Page

Meeting banner
New Book Reviews in Vietnamese | Giới thiệu sách tiếng Việt mới: (Chương trình nói tiếng Việt)
Bắt đầu năm mới với một cuốn sách mới. Tham gia cùng nhân viên Việt Nam của chúng tôi, họ sẽ thảo luận về một số sách tiếng Việt mới của thư viện cũng như các dịch vụ của thư viện, bao gồm Mượn Sách Không Tiếp Xúc, In Không Tiếp Xúc và Giao Sách Tại Nhà. Để tham gia chương trình này, hãy đăng nhập vào https://www.montereypark.ca.gov/1265/Adult-Programs hoặc gọi (626) 307-1368 để biết thông tin đăng nhập Zoom.

Start off the New Year with a new book. Join our staff who will discuss several of the Library’s new books in Vietnamese as well as the Library’s services, including Contactless Checkout, Contactless Printing and Home Delivery. To participate in this program, log on to https://www.montereypark.ca.gov/1265/Adult-Programs or call (626) 307-1368 for the Zoom log-in information.

Feb 26, 2021 02:00 PM in Pacific Time (US and Canada)

Loading
* Required information