Meeting Register Page

Meeting banner
Grid for iPad
סדרה של חמישה מפגשים על הגריד לאייפד:
מפגש 1 - היכרות בסיסית עם האפליקציה, הקמת משתמש, הורדת יישומים וקולות, עריכה ראשונית
מפגש 2 - עריכה בגריד לאייפד: תאי כתיבה ותאי דילוג, עיצוב ראשוני של לוחות
מפגש 3 - נושאים מתקדמים בעריכה: הטיות אוטומטיות, רשימות מילים, תבניות עיצוב
מפגש 4 - הצגה והתאמה של לוחות הקול כלול בעברית ובערבית, לוחות אפשר לומר - עברית בלבד
מפגש 5 - הצגה והתאמה של יישומים לחינוך המיוחד, הקמה וניהול של בנק הקלטות, ניהול התמונות שלי
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: חברת דיבור.